Wyjaśnienie zapytania 3

Wyjaśnienie zapytania 2

Wyjaśnienie zapytania

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

SIWZ Odnowa centrum miejscowości Majdan Leśniowski 

Załącznik nr1  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr2  - Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr3. - Przedmiar Robót

Załącznik nr4. - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych

Załącznik nr5 - Oświadczenie wykonawcy - art 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr6 - Oświadczenie wykonawcy - art 22 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr7 - Wzór oferty

Załącznik nr8 - Istotne postanowienia umowy

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas