Strona Główna>>>

       

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” powstała podczas zebrania założycielskiego w dniu 26 maja 2008 roku. Jej członkami została duża część najważniejszych podmiotów i organizacji działających na terenie gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice oraz Żmudź. Siedzibą LGD jest miasto Chełm.

Lokalna Grupa Działania zastała zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 września 2008 roku jako partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

LGD jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

  • Strategia rozwoju  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej” - więcej >>>


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>