OGŁOSZENIE Nr 1/07

z dnia 8 marca 2007 roku

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza nabór na stanowisko Z-cy Skarbnika Gminy

 

Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba , która spełnia następujące warunki:

 

1.     Wymagania niezbędne :

 

1.     ma obywatelstwo polskie;

2.      posiada  pełną zdolność     do  czynności     prawnych  oraz  korzysta  w  pełni   z praw
publicznych,

3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu,    przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno
skarbowe,

4.      spełnia wymogi określone w art. 45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5.     posiada umiejętności obsługi komputera i programów finansowo- księgowych,

6.     posiada    znajomość    przepisów    związanych    z    sektorem    finansów    publicznych,
rachunkowością i samorządem terytorialnym,

7.     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

8.     posiada umiejętności analityczne,

 

2.     Wymaganiu dodatkowe:

 

1.       preferowany minimum 10 letni staż pracy w jednostkach samorządowych;

2.  dyspozycyjność , samodzielność w działaniu i umiejętność współpracy.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.     Prowadzenie pełnej rachunkowości Urzędu Gminy oraz gminnych funduszy celowych,

2.   Sporządzanie projektów planów finansowych oraz bieżąca ich analiza w powierzonej
jednostce oraz funduszach celowych,

3.   Opracowywanie okresowych  sprawozdań i analiz dotyczących działalności finansowej
powierzonej jednostki i funduszy celowych,

4.   Prowadzenie    ksiąg inwentarzowych  Urzędu Gminy w zakresie środków  trwałych,
przedmiotów nietrwałych i  materiałów oraz rozliczanie inwentaryzacji.

5.   Sporządzanie  i   terminowe  pokazywanie     do   Urzędu   Skarbowego  deklaracji   oraz
prowadzenie dokumentacji z zakresu podatku od towarów i usług VAT.

 

4.      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:

 

1.    list motywacyjny,

2.  kwestionariusz osobowy,

3.  kserokopie świadectw pracy

4.  kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kurach, szkoleniach,

6.    referencje z dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

7.   oświadczenie,  że  kandydat nie  był  karany  za  przestępstwa:   przeciwko  mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu,   przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwa karno skarbowe

8.   oświadczenie   kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający   na zatrudnienie
na stanowisku Z-cy Skarbnika Gminy Leśniowice .

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice w sekretariacie (pokój nr 5 ) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Leśniowice 22-122 Leśniowicez dopiskiem „ Nabór na stanowisko Z-cy   Skarbnika Gminy Leśniowice "          
w terminie do
21 marca 2007r.

 

 

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas