Strona Główna>>>

Ogłoszenia

 


Obwieszczenie (23.12.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Instalacja wytwarzania paliw z biomasy w postaci pelet zmikronizowany z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej" na działkach ewid. nr 358/3 i 359/3 obręb wsi Sielec.

więcej >>>


Ogłoszenie (20.12.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2014 roku określony szczegółowo w załączniku.

więcej >>>
wzór sprawozdania >>>
wzór oferty >>>


Obwieszczenie (2.12.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej EW2 o mocy do 900 kW i całkowitej wysokości do 100 m npt. na działce o nr 357 w miejscowości Sielec, gm. Leśniowice".

więcej >>>


Ogłoszenie (2.12.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

więcej >>>
więcej >>>

Ogłoszenie (2.12.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

więcej >>>

Ogłoszenie (23.10.2013)

Uprzejmie informujemy, że istnieje  możliwość  nieodpłatnego usunięcia azbestu z prywatnej posesji w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania”
Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)

ogłoszenie >>>
wniosek dla osoby fizycznej >>>


NIEAKTUALNE


Obwieszczenie (4.11.2013)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w gminie Leśniowice.

więcej >>>Zapytanie ofertowe (23.11.2013)

Zaptanie ofertowe na wykonanie przeglądów nieruchomości komunalnych stanowiących mienie gminy Leśniowice.

więcej >>>
załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości>>>
załącznik nr 2 - formularz ofertowy>>>
załącznik nr 3 - wzór umowy>>>
informacja o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty>>>Zapytanie ofertowe (26.11.2013)

Zaptanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego dla
Gminy Leśniowice w celu wyposażenia: Domu Spotkań -„Na pograniczu Kultur" w ramach
realizacji projektu pn „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na
obszarze przygranicznym" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

więcej >>>
załącznik nr 1 - formularz ofertowy>>>
załącznik nr 2 - specyfikacja>>>Ogłoszenie (23.10.2013)

Wyniki przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

więcej >>>Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy na 2014 r. (14.10.2013)

Wójt Gminy Leśniowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Uwagi proszę przesyłać drogą mailową na adres lesniowice@zgwrp.org.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice do dnia 22 października 2013 r. na załączonym formularzu.
Ogłoszenie (30.09.2013)

Wójt Gminy Leśniowice Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się 6 listopada
2013 r. w sali konferencyjnej UG Leśniowice.


więcej >>>Ogłoszenie (13.08.2013)

Wójt Gminy Leśniowice informuje o zmianie załącznika do SIWZ i treści ogłoszenia w zamówieniu pn. "Zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w m. Horodysko".

więcej >>>

Ogłoszenie (12.08.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

więcej >>>

Ogłoszenie (1.08.2013)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego do udziału
w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Nawigacja Edukacji”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


zaproszenie >>>
więcej >>>Ogłoszenie (31.07.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii
eklektycznej oraz procesu zmiany sprzedaży dla klienta indywidualnego oraz w grupie
zakupowej, zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o PZP oraz Prawem Energetycznym.


więcej >>>Zapytanie ofertowe (22.07.2013)

Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi kompleksowego przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii eklektycznej oraz procesu zmiany sprzedaży dla klienta indywidualnego oraz
w grupie zakupowej, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o PZP oraz Prawem Energetycznym.


więcej >>>
wzór oferty >>>


Ogłoszenie (19.07.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: wydruk książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice oraz indywidualnych kodów indentyfikacyjnych.

więcej >>>


Zapytanie ofertowe (15.07.2013)

Zapytanie ofertowe na: wydruk książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice oraz indywidualnych kodów indentyfikacyjnych.

więcej >>>


Ogłoszenie (07.07.2013)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych
w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2013 r.
w Krasnymstawie.

więcej >>>
formularz zgłoszeniowy
 
formularz zgłoszeniowy PES lub IOES


Ogłoszenie (25.06.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się 29 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej UG Leśniowice.

więcej >>>

Obwieszczenie (13.06.2013)

Obwieszczenie Wójta Gminy Leśniowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany II Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leśniowice.

więcej >>>
tekst studium
prognoza oddziaływania na środowisko
mapa studium


Ogłoszenie (07.06.2013)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wraz z urządzeniami współpracującymi: pługiem do
odśnieżania, przyczepką oraz łańcuchami na koła.


więcej >>>


Ogłoszenie (24.05.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej wraz z urządzeniami współpracującymi: pługiem do
odśnieżania, przyczepką oraz łańcuchami na koła.


więcej >>>


Ogłoszenie (24.05.2013)

Z dniem 31 grudnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2012 póz. 1407) wprowadzające szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

więcej >>>Ogłoszenie (16.05.2013)

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków od 3 czerwca 2013 r. do 18 czerwca 2013 r. o przyznanie pomocy ogłaszanym przez  Lokalną Grupę Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy.

więcej >>>


Ogłoszenie (13.05.2013)

Wójt Gminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

więcej >>>


Ogłoszenie (7.05.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśniowice, który odbędzie się 10 czerwca
2013 r. w sali konferencyjnej UG Leśniowice.


więcej >>>


Ogłoszenie (16.04.2013)

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialnośd biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

więcej >>>
http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/2268Ogłoszenie (15.04.2013)

Wójt Gminy Leśniowice informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 14000 euro na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla gminy Leśniowice".

więcej >>>


Ogłoszenie (10.04.2013)

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji
w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.


więcej >>>Ogłoszenie (05.04.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłosza zamówienie na usługę polegającą na demontażu, transporcie
i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśniowice, w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla gminy Leśniowice".


zapytanie ofertowe
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4


Ogłoszenie (18.03.2013)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), Wójt Gminy Leśniowice podaje dopublicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

więcej >>>Ogłoszenie (18.03.2013)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). WójtGminy Leśniowice podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnych.

więcej >>>


Ogłoszenie (13.02.2013)

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że gmina w trybie ciągłym prowadzi zapisy chętnych do usunięcia pokrycia dachowego z posesji zawierających azbest.

więcej >>>


Ogłoszenie o konkursie (23.01.2013)

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sielcu.

więcej >>>


Ogłoszenie (18.01.2013)

Informuję, że w okresie luty – marzec 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice odbędzie się szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (kurs chemizacyjny).

więcej >>>


Ogłoszenie (11.01.2013)

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2012 r."

więcej >>>


    

 
 

Do Góry

Strona Główna>>>