Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Szkolenie animujące tworzenie partnerstw lokalnych       W dniu 17 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie pt. „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”, animujące tworzenie partnerstw lokalnych.

Spotkanie zorganizowane zostało przy współpracy z Fundacją Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Gminą Sawin w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięło 33 osoby z terenu gminy Leśniowice reprezentujące koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie, szkoły, jednostki organizacyjne urzędu oraz osoby fizyczne.

Warsztaty prowadził Pan Jarosław Kuba Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" oraz Pan Piotr Dasios Zastępca Wójta Gminy Bałtów.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (ES), oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w sektorze ES z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego poprzez promocję i inicjowanie rozwoju partnerstw w obszarze ES.

Cele szczegółowe to popularyzacja ES oraz zatrudnienia w sektorze ES w środowisku lokalnym, wzmocnienie potencjału rozwojowego, instytucjonalnego, kadrowego i organizacyjnego, podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ES, oraz rozwój współpracy na rzecz ES na terenie Miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego:

    • instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
    • osób fizycznych, planujących założenie działalności gospodarczej w sektorze ES,
    • podmiotów ES (m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24.05.2003 r. z późn. zm.).
© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone