Strona Główna>>>

 

Obrady XXII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

     


W dniu 29 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Barbara Brylak-Szymczak Architekt, Pan Sebastian Szyszlowski przedstawiciel firmy E-ON Energie Odnawialne, Pan Arkadiusz Zaniewicz przedstawiciel firmy EOLFI POLSKA Pan Piotr Mroczkowski Radca Prawny, oraz Pani Małgorzata Pietrzak Konsultant Regionalny Stowarzyszenia Równych Szans „BONA FIDES”, która w drugiej części obrad,  przeprowadziła warsztaty dla radnych i sołtysów dotyczące wsparcia w opracowaniu  dokumentów strategicznych i programów operacyjnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego takich jak: Strategia rozwiązywania problemów społecznych, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz Program wspierania rodziny.

W obradach sesji uczestniczyli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Leśniowice.

Podczas obrad przedłożone zostały: Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, Informacja z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r. oraz Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, oraz Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2012 rok i I półrocze 2013 r.,

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
        - zmian w uchwale budżetowej na rok 2013;
        - zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
     - w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

   
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>