Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy

 

     

     


W dniu 22 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy, na których radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Radni nie wnieśli uwag do realizacji budżetu gminy i wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała: Informację z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013; Informację z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 r. oraz Informację na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

Następnie Komisja Socjalna udała się z wizytacją po szkołach funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice w celu dokonania oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Komisja stwierdziła dobre przygotowanie szkół do zbliżającego roku szkolnego.

Komisja Gospodarcza dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2013 roku Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Informację z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2012 rok i I półrocze 2013 r. Komisja omówiła również projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.


 

oprac. Agnieszka Raczyńska

   
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>