Strona Główna>>>

 

Podpisanie umowy grantowej

 

              W dniu 2 sierpnia 2013 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice podpisał umowę grantową na realizacje projektu partnerskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki  pn. ,,Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

          Wartość inwestycji w ramach podpisanej umowy opiewa na sumę 2 926 576,89 Euro z czego wysokość dofinasowania obejmuje 89% kosztów kwalifikowalnych i wynosi 2 605970,31 EURO.

            Projekt realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej zawartej w dniu 4 kwietnia 2013 roku z gminami: Dorohusk, Żmudź, Huszcza (Ukraina) oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Chełmskiej  w okresie od  sierpnia 2013 do sierpnia 2015 roku.

 

            

oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>