Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach

 

     


            

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał przybyłych członków Klubu oraz trenerów drużyn piłkarskich i sekcji szachowej.

Na początku spotkania członkowie Klubu dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Pan Wiesław Radzięciak oraz sekretarza zebrania, którym została Pani Monika Durko. Podczas Walnego Zebrania członkowie Klubu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności UKS „Astra” w Leśniowicach za 2012 rok, które przedstawił Pan Wiesław Radzięciak oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, które przedstawiła Pani Elżbieta Pająk Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przedłożone sprawozdania nie budziły zastrzeżeń więc podjęte zostały przez Walne stosowne uchwały, tj. w sprawie:

    - udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,

    - ustalenia planu pracy na 2013 rok.

Następnie głos zabrali trenerzy: drużyny młodzików, Pan Grzegorz Skrzypa i trampkarzy, Pan Jarosław Smalej oraz Pan Edward Chowra trener szachowy, którzy pokrótce podsumowali pracę z drużynami i zawodnikami.

Na zakończenie spotkania Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim w imieniu Zarządu Klubu za udzielenie absolutorium oraz za wszelką pomoc i zaangażowanie w działalność klubu.

 oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>