Strona Główna>>>

 

Obrady XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

     


W dniu 6 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XXI sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Agnieszka Lis Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, która przedłożyła Informację na temat sytuacji epizodycznej w 2012 r. na terenie Gminy Leśniowice, Pani Teres Wolińska Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Oddział w Chełmie, która przedłożyła Informację o stanie środowiska na obszarze województwa w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice oraz Pan Paweł Ciechan Starosta Powiatu Chełmskiego, który przedłożył Informację z realizacji inwestycji drogowych w 2012 r. przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył również Pan Sławomir Buczek Kierownik Komisariatu Policji w Żmudzi.

 Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z Informacją z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 za 2012 r. w Gminie Leśniowice oraz z  Informacją w zakresie zapoznania się ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice.

 Radni zatwierdzili również Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Leśniowice oraz sprawozdanie finansowe za 2012 r. podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2012 r. Radni Rady Gminy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Radni podczas omawianej sesji podjęli ponadto uchwały w sprawie:

            a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2013,

            b)   zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

            c)    zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków                                     zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice,

            d)   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice,

            e)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie             odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>