Strona Główna>>>

 

Spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca Polsko-Ukraińska
na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym"

      


W dniu 23 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice obyło się II spotkanie robocze Partnerów Projektu pn. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym." realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerskich gmin: Dorohusk, Żmudź, Wojsławice, LGD Ziemi Chełmskiej wraz z osobami odpowiedzialnym za wdrażanie projektu oraz Pan Adolf Wituch i Adam Krzak przedstawiciele formy „Doradztwo i Reklama Adolf Wituch" z Zamościa przygotowujący dokumentację wymagana do podpisania umowy na realizację w/w projektu.

         Lider Projektu - Wójt Wiesław Radzięciak przywitał przybyłych na spotkanie parterów i w skrócie wyjaśnił główny cel spotkania, jakim jest akceptacja przez Parterów, bądź wypracowanie innej formy finasowania dalszej współpracy z firmą Pan Adolfa Witucha przy wdrażaniu projektu w poszczególnych gminach po podpisaniu umowy o dofinasowanie. Lider Projektu - Wójt Wiesław Radzięciak wyjaśnił, ze propozycja ta została podyktowana troską o prawidłowe i spawane rozliczenie budżetu projektu zgodnym z wytycznym i wymogami programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina, w którym to zakresie w/w firma na bardzo duże doświadczenie, co daje gwarancję bezproblemowego zrealizowania i rozliczenia projektu.

Po omówieniu oraz wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących przedstawionej propozycji, wszyscy Partnerzy zaakceptowali zaproponowany projekt współpracy, w ramach którego, każda Polska Gmina uczestnicząca w projekcie podpisze umowę cywilno- prawną z firma Pana Adolfa na koordynowanie prac związanych z wdrażaniem oraz rozliczeniem części finansowej projektu w poszczególnych gminach.

Po omówieniu w/w zagadnień Pan Adam Krzak przedstawił zagadnienia związane z postępem realizacji prac związanych z opracowanie dokumentacji do podpisania umowy na dofinansowania realizacji projektu z WST. Omówiono bieżące problemy związane z uszczegółowieniem kosztorysu projektu oraz przedyskutowano i przedłożono do akceptacji Partnerów zapisy umowy partnerskiej. Pan Krzak poinformował, że w/w Umowa, w przedstawionym kształcę została zaakceptowana przez WST i po przetłumaczeniu na j. angielski i j. ukraiński może zostać podpisana przez zainteresowane strony. Partery projektu nie wnieśli uwag do zapisów przedłożonej umowy.

Na zakończenie spotkania Wójt podziękował wszystkim za przybycie i poformował, że kolejne spotkanie zostanie zwołane do podpisania Umowy partnerskiej. Na tym spotkanie zakończono.


oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>