Strona Główna>>>

 

Obrady XX sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

     


W dniu 28 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie, Pan Sławomir Buczek Kierownik Komisariatu Policji w Żmudzi oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2012 r., którą przedłożył Pan Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie.

Radni zatwierdzili również sprawozdania z realizacji planów za 2012 r.: Rady Gminy Leśniowice, stałych komisji rady gminy tj. komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej oraz jednostek organizacyjnych urzędu tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz z sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011- 2012.

Radni zatwierdzili również Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr VIII/40/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2012.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:
a)    zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.;
b)  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2016;
c) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Leśniowice;
d)  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
- opinia komisji rewizyjnej,
e)   
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.;
f)   
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013-2014;
g)  
przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2013 rok;
h)   uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu;
i)    
likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>