Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


W dniu 19 marca 2013 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice za 2012 r. oraz sprawozdaniami: komisji rewizyjnej, komisji socjalnej i komisji gospodarczej.

Rozpatrzone zostały ponadto sprawozdania za 2012 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011- 2012.

Zatwierdzenie zostało również Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr VIII/40/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2012.

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały pod XX obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 28 marca 2013 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>