Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 29 października 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje opracowały propozycje zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2014 rok oraz dokonały analizy uchwał w sprawie:

  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2014 r.;
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2014;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2014 r.

    Wszystkie projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się z Rocznym Programem Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, pozytywnie go opiniując.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone