Strona Główna>>>

Wydarzenia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 


       

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach realizuje zadania zawarte w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja powołana została Zarządzeniem nr 85/2015 Wójta Gminy Leśniowice z dnia 1 września 2015 r.w składzie:

    - Pani Maria Oszust – Przewodnicząca,

    - Pani Joanna Jabłońska – Wiceprzewodnicząca,

    - Pani Beata Radecka – Sekretarz,

    - Pani Małgorzata Hałaj – Członek

    - Pan Stefan Prokop – Członek,

    - Ks. Jacenty Sołtys – Członek

 

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach należy:

    - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;

   - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

   - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

    - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  (uchwała z załącznikiem >>>)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2017 - 2018
(uchwała z załącznikiem i preliminarzem >>>)


Informacja o dofinansowaniu wypoczynku zimowego i letniego
w 2017 roku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach


regulamin>>>

wniosek>>>

sprawozdanie>>>
 


 Do Góry

Strona Główna>>>