Strona Główna>>>

 

I posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach


 

     W dniu 11 września 2012 r. odbyło się I posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach powołanej Postanowieniem Nr 332/2012 przez Komisarza Wyborczego w Chełmie w dniu 6 września 2012 r. do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leśniowice, zarządzonych na dzień 21 października 2012 r. 

         Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który po przywitaniu wszystkich obecnych, omówił cel spotkania. W dalszej części komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

                1)      Pani Wioletta Krystyna Pilipczuk – Przewodnicząca komisji

                2)      Pani Lucyna Agata Sak – Zastępca przewodniczącej

                3)      Ewelina Karolina Kowalczuk – członek komisji

                4)      Andrzej Zdzisław Jagnicki – członek komisji

                5)      Agnieszka Alicja Rykała - członek komisji

                6)      Rafał Paweł Kożuch - członek komisji

                7)      Stanisław Fornal - członek komisji

Pani Anna Leszczyńska z Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie wręczyła wszystkim członkom komisji zaświadczenia o powołaniu, a następnie zapoznała członków komisji z wybranymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.).

Ponadto komisja ustaliła Plan pracy oraz harmonogram dyżurów członków komisji.

 

 

oprac. Joanna Jabłońska

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>