Strona Główna>>>

 

XIV sesja VI kadencji Rady Gminy


 

     


   

W dniu 21 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Maria Patra Wicestarosta Chełmski, Pan Sebastian Gałęzowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury Chełmskiego Starostwa, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach oraz Pan Sławomir Dzieńkowski Kierownik Posterunku Policji w Żmudzi.

Podczas obrad radni zapoznali się z Informacją z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014 za 2011 r. i I półrocze 2012 r. w Gminie Leśniowice a przedstawiciele Starostwa Powiatowego przedłożyli Informację z realizacji inwestycji drogowych przez Starostwo Powiatowe ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.

Radni zapoznali się również z Informacją firmy Unikost na temat skupu słomy w 2012 r., którą przedłożył Kierownik Techniczny firmy Pan Adam Trojanowski.

Ponadto podczas obrad, radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r., podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśniowice z wykonania budżetu za 2011 r. Radni Rady Gminy jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi za 2011 rok, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśniowice z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi złożyli serdeczne gratulacje Wójtowi, wręczając kwiaty z podziękowaniami za wykonaną pracę.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:
a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
b)  
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
c)   
rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Leśniowice.
d)  
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>