Strona Główna>>>

 

Walne zgromadzenie członków UKS Astra w Leśniowicach


 

     


W dniu 4 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków UKS „Astra” w Leśniowicach. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał przybyłych członków Klubu oraz Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.

Na początku spotkania członkowie Klubu dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Pan Wiesław Radzięciak oraz sekretarza zebrania, którym została Pani Monika Durko. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności UKS „Astra” w Leśniowicach za 2011 rok, które przedstawił Pan Wiesław Radzięciak oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2011 rok, które przedstawiła Pani Halina Staniuk Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Przedłożone sprawozdania nie budziły zastrzeżeń więc podjęte zostały przez Walne stosowne uchwały, tj. w sprawie:

    - udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,

    - ustalenia planu pracy na 2012 rok,

    - dokonania zmian w statucie Klubu.

Na zakończenie spotkania Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim w imieniu Zarządu Klubu za udzielenie absolutorium oraz za wszelką pomoc i zaangażowanie w działalność klubu.


oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>