Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu UczniowskiegoKlubu Sportowego "Astra" w Leśniowicach

            

W dniu 14 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał przybyłych członków zarządu. Podczas spotkania Zarząd ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 4 czerwca na godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Leśniowicach podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Następnie Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności UKS „Astra” w Leśniowicach za 2011 rok oraz zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2011 rok i po uzupełnieniu zatwierdził w/w dokumenty i pozostałe materiały do przedłożenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

W sprawach organizacyjnych rozpatrzono wniosek Pani Malwiny Stańkowskiej o rezygnacji z funkcji sekretarza oraz o wykreśleniu z członka klubu podejmując stosowne uchwały w tym zakresie. Natomiast w poczet członków klubu przyjęta  została Pani Monika Durko, której powierzono pełnienie obowiązków sekretarza klubu podejmując w tej sprawie uchwałę. Zarząd podziękował ustępującej sekretarz za dotychczasową pracę, a nowej życzył owocnej pracy. Omówiono też organizację IX Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Juniorów w Leśniowicach.

oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>