Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS "Astra" w Leśniowicach

            

W dniu 17 maja 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS „Astra” w Leśniowicach. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał przybyłych członków Klubu oraz Pana Stanisława Drogomireckiego Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.

Na początku spotkania członkowie Klubu dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Pan Wiesław Radzięciak oraz sekretarza zebrania, którym została Pani Monika Durko. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności KS „Astra” w Leśniowicach za 2011 rok, które przedstawił Prezes Klubu oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za 2011 rok, które przedstawił Pan Grzegorz Skrzypa Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Przedłożone sprawozdania nie budziły zastrzeżeń więc podjęte zostały przez Walne stosowne uchwały, tj. w sprawie:

    - przyjęcia sprawozdania z działalności za 2011 rok ,

    - udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,

    - przyjęcia planu pracy na 2012 rok.

Następnie dokonano wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w osobach Pana Artura Dąbrowskiego, Pana Piotra Lipiaka oraz Pana Grzegorza Skrzypy, które odbędzie się 25 czerwca br.

Na zakończenie Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim w imieniu Zarządu Klubu za udzielenie absolutorium oraz za wszelką pomoc i zaangażowanie na rzecz działalności sportowej klubu.


oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>