Strona Główna>>>

 

IX Gminny Zjazd Delegatów  PSL w Leśniowicach


 

     

     


          W dniu 24 marca 2012 r. odbyły się obrady IX Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PSL w Leśniowicach, w którym wzięło udział 37 delegatów, co stanowi 54 % członków ogółem oraz licznie przybyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa jednocześnie Prezes ZW PSL, Kol. Piotr Deniszczuk Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Józef Górny zastępca Prezydenta Miasta Chełma oraz Prezes Zarządu Grodzkiego PSL, Kol. Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Kol. Sławomir Zawiślak Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kol. Kazimierz Stocki Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu  Pracy, Kol. Waldemar Domański Wójt Gminy Dubienka jednocześnie W-ce Prezes ZP PSL w Chełmie, Kol. Kazimierz Smal Wójt Gminy Ruda Huta oraz W-ce Prezes ZP PSL w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Kol. Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Urzędu Gminy w Leśniowicach, Pani Małgorzata Romańczuk  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Radni Klubu Radnych PSL przy Radzie Gminy w Leśniowicach.

Obrady  Zjazdu rozpoczęły się hymnem państwowy, po którym Kol. Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach powitał przybyłych gości oraz delegatów.

          Następnie złożono podziękowania za pracę na rzecz ruchu ludowego dla Kol.  Jadwigi Lisowskiej i Kol. Adolfa Dobosza wręczając im okolicznościowe podziękowania  oraz  kwiaty. Dla nowo przyjętych członków tj. Kol. Stanisława Drogomireckiego i Kol. Barbary Pendel dokonano wręczenia legitymacji członkowskich PSL przez Prezes ZW PSL Kol. Krzysztof Hetman wraz z Prezesem ZP PSL Kol. Piotrem Deniszczukiem. W dalszej części wybrano  Przewodniczącego Zjazdu którym został Kol. Stanisław Drogomirecki oraz Sekretarza Zjazdu którym została Kol. Lucyna Sak.

        W kolejnej części Kol. Prezes Czesław Michalczuk  Prezes ZG PSL przedstawił sprawozdanie z działalność polityczno – gospodarczą stronnictwa za okres ostatniej kadencji

Następnie Kol. Teresa Prokop W-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z czynności kontrolnych finansów stronnictwa wnosząc wniosek o udzielenia skwitowania ustępującym władzom.

W dyskusji glos zabrał Kol. Krzysztof Hetman Marszalek Województwa odnosząc się do przedstawionego sprawozdania z działalności stronnictwa, podkreślił że hasło wyborcze „Człowiek jest najważniejszy” ciągle jest aktualne i nie można z niego zrezygnować a jedynie znaleźć kompromis na drodze do osiągnięcia celu. Prezes ZW PSL podkreślił działania na wysokim poziomie naszej gminnej organizacji jako jednej z najprężniej działających w województwie, właśnie wspólna praca u podstaw to charakteryzuje naszą gminną organizację a mniej  kłótni i sporów jest to przesłanie dla wszystkich członków ruchu ludowego w całym kraju.

W dalszej części głosy zabrali Pan Franciszek Lubaś, Kol. Józef Górny, Kol. Kazimierz Stocki i Kol. Piotr Deniszczuk w/w podkreślili odnoszone sukcesy naszej gminnej partii na każdym polu działania dzięki wspólnej pracy wszystkich członków jak również życzyli owocnych obrad dzisiejszego zjazdu.

Zabierając głos w dyskusji rolnicy w związku z przymrozkami i dużymi stratami w uprawach zbóż i rzepaku sięgającymi nawet do 100% na terenie gminy podnieśli zdecydowany głos o zobowiązanie władz o ogłoszenie klęski żywiołowej.

 Następnie głos Kol. Wiesław Radzięciak odnosząc się do aktualnych problemów gminy związanych z budową farm wiatrowych, odwiertu poszukiwawczego gazu łupkowego oraz reformą oświaty, zdementował krzywdzące sugestie o rzekomym zamykaniu szkól w celu  ich sprzedaży. Jednocześnie zobowiązał się do szybkiego oszacowania skali problemu wystąpienia szkód na terenie gminy i wystąpienia w tej sprawie do Wojewody Lubelskiego.

Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wybory Prezesa ZG PSL w Leśniowicach został nim Kol. Czesław Michalczuk, któremu Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje w imieniu delegatów zjazdu wręczając kwiaty i życząc dalej skutecznego prowadzenia PSL w gminie.

Delegaci  w dalszej części zjazdu delegaci wybrali  Zarząd Gminny PSL w skład którego weszli:

Kol. Buk Ryszard

Kol. Dziedzic Maria

Kol. Oszust Maria

Kol. Sulej Czesława

Kol. Radzięciak Wiesław

Kol. Sak Lucyna

Kol. Dolecki Mirosław

Kol. Łazowska Jadwiga

Kol. Lisowska Jadwigą

Kol. Dobosz Adolf

 
Gminną Komisji Rewizyjnej w skład której weszli:

    Prokop Teresa

    Zalewa Dariusz

    Wychadańczuk Zdzisław

oraz z 23 kandydatów na Zjazd Powiatowy którymi zostali:

Kol. Michalczuk Czesław

Kol. Buk Ryszard

Kol. Oszust Maria

Kol. Dziedzic Maria

Kol. Sulej Czesława

Kol. Radzięciak Wiesław

Kol. Sak Lucyna

Kol. Dolecki Mirosław

Kol. Łazowska Jadwiga

Kol. Dobosz Adolf

Kol. Geleta Elżbieta

Kol. Lisowska Jadwiga

Kol. Prokop Teresa

Kol. Prokop Stefan

Kol. Pendel Barbara

Kol. Drogomirecki Stanisław

Kol. Jańczuk Grzegorz

Kol. Skubisz Urszula

Kol. Stańkowski Krzysztof

Kol. Domański Jerzy

Kol. Oszust Wiesław

Kol. Wychadańczuk Zdzisław

Kol. Zalewa Dariusz

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła w uchwale podsumowywanie IX Zjazdu Gminnego PSL w&nbspLeśniowicach wskazując kierunki pracy na najbliższą kadencję, którą jednocześnie przegłosował zjazd.

Na zakończenie Gminnego Zjazdu Prezes ZG PSL podziękował wszystkim za przybycie zaangażowanie w pracę zjazdu oraz zobowiązał zebranych do większego zaangażowanie w pracę w ruchu ludowym.

Gminny zjazd został zakończony odśpiewaniem roty hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zjazd uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierownictwem Pana Kornela Matczuk.oprac. Lucyna Sak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>