Strona Główna>>>

 

XII Sesja VI kadencji Rady Gminy


 

     

           

W dniu 15 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. Podczas obrad radni zapoznali się z Informacja Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie z realizowanych zadań na rzecz rolników, którą przedłożył Pan Tadeusz Gadzicki Doradca ODR.  

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Leśniowice przedłożył Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2011.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdania za 2011 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz z sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

    a)    zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
b)  
zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;
c)   
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do Budżetu Gminy Leśniowice;
d)  
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
e)   
przyjęcia do realizacji projektu pt.” Indywidualizacja szansą na sukces" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
f)   
współdziałania z gminą: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź przy realizacji partnerskiego projektu pn. „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
g)  
przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2012 r.;
h)  
likwidacji Szkoły Podstawowej w Teresinie;
i)    
likwidacji Szkoły Podstawowej w Rakołupach;
j)    
likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>