Strona Główna>>>

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy


 

     


            W dniu 12 marca br. odbyły się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje zapoznały się ze  Sprawozdaniem z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice za 2011 r.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdania: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

                  a)      zatwierdzenia do realizacji projektu „Indywidualizacja szansą na sukces" złożonego w ramach naboru                         wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Indywidualizacja procesu nauczania wychowania                     uczniów klas I-III szkół podstawowych, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego                             Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;                                     b)      likwidacji Szkoły Podstawowej w Teresinie;
            c)     
likwidacji Szkoły Podstawowej w Rakołupach;
            d)    
likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach z realizacji planu pracy za 2011 r. a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

                    a)      przestąpienia gminy Leśniowice do projektu pn. „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin:                             Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź" realizowanego w ramach                     Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku,                                 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,                                             współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
                b)     
przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności                     zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2012 r.

 Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu zapoznała się z projektami uchwał w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do Budżetu Gminy Leśniowice oraz w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach a następnie pozytywnie je zaopiniowała.

 

 

opprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>