Strona Główna>>>

 

Kierownictwo


 

     


            

W dniu 6 marca 2012 r. odbyła się narada Wójta Gminy Leśniowice z kierownikami referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady rozpatrzono sprawozdania za 2011 rok: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach oraz  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozpatrzone zostało również sprawozdanie za 2011 r. z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr III/9/10 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ponadto wypracowano materiały i porządek obrad na XII Sesję Rady Gminy Leśniowice, którą zaplanowano na 15 marca br.

W związku z powyższym zapraszamy na obrady sesji z następującym porządkiem:

1.  Otwarcie sesji i przyjęcie proponowanego porządku.

2.  Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie z realizowanych zadań na rzecz rolników.

4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr III/9/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na rok 2011.

5. Przyjęcie sprawozdania  z pracy Rady Gminy Leśniowice za 2011 r.

6. Przyjęcie sprawozdań za 2011 r.: 

       a) komisji rewizyjnej;

       b) komisji socjalnej;

       c) komisji gospodarczej.


 1. Przyjęcie sprawozdań za 2011 rok:
  a)      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach;
            - opinia komisji socjalnej,
  b)     
  Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
            - opinia komisji socjalnej,
  c)      Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach;
            - opinia komisji gospodarczej,
  d)     Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
            - opinia komisji socjalnej.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)   
  zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
  b)  
  zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015;
  c)   
  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Leśniowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do Budżetu Gminy Leśniowice;
              - opinia komisji rewizyjnej,
  d)  
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
              - opinia komisji rewizyjnej,

  e)   
  wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Indywidualizacja szansą na sukces" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  f)   
  współdziałania z gminą: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź przy realizacji partnerskiego projektu pn. „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  g)  
  przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice na 2012 r.
  h)  
  likwidacji Szkoły Podstawowej w Teresinie;
  i)    
  likwidacji Szkoły Podstawowej w Rakołupach;
             - opinia komisji socjalnej,

  j)    
  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu,

9.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

10. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych podczas obrad XI sesji Rady Gminy oraz działaniach między sesjami. 

11.  Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Leśniowice.

12.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

13.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice z realizacji interpelacji z poprzedniej sesji.

14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.  Wolne wnioski - dyskusja.

16.  Zakończenie obrad.oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>