Strona Główna>>>

 

XI sesja VI kadencji Rady Gminy

 

     


 

W dniu 26 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XI obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Mariusz Gap I Zastępca Komendanta  Miejskiego  Policji  w  Chełmie, Pan Andrzej Czerniej Radny Rady Powiatu i Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

W sesji uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarki Żywnościowej w Chełmie Pani Iwona Poddubiuk oraz Pan Juliusz Zięba, którzy przedłożyli Informację dotyczącą produktów depozytowych i kredytowych dla rolników.  

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Pan Mariusz Gap, który przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice za 2011 r.

Wójt Gminy Leśniowice przedłożył Informację dotyczącą nowych rozwiązań z zakresu funkcjonowania oświaty na terenie gminy Leśniowice. Ponadto omówił etapy reformy oświatowej na terenie gminy Leśniowice, informując radnych o opiniach rad rodziców oraz rad pedagogicznych dotyczących projektów uchwał. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu, Rakołupach i Teresinie.

Podczas obrad radni zatwierdzili również plany pracy jednostek organizacyjnych urzędu na 2012 rok: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśniowice         na 2012 rok;

b) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>