Strona Główna>>>

 

Obrady XVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

      W dniu 28 grudnia 2012 r. odbyła się XVIII sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, który przedłożył informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto podczas sesji radni przyjęli Plan Pracy Rady Gminy oraz Plany Pracy Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej na rok 2013.

Na omawianej sesji podjęto również uchwały w sprawie:

1)      wieloletniej prognozy finansowej;

2)      budżetu gminy na rok 2013;

3)      zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.;

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania stałych  komisji rady gminy;

5)      podziału Gminy Leśniowice na stałe obwody głosowania;

6)      Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice;

7)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

8)      określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

10)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

11)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

12)  ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców;

13)  ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Leśniowice;

14)  ustalenia diet dla sołtysów;

15)  zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu;

16)  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Sielcu do podejmowania decyzji związanych z opracowaniem i realizacją projektu „Rozwijamy drzemiące talenty” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>