Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice

      W dniu 13 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice. Podczas posiedzeń członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2013 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Radni dokonali również analizy uchwał:

     a)    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice;
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
b)  
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c)   
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
d)  
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e)   
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
f)   
ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców.

Wszystkie projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisje zaopiniowały Plany Pracy na 2013 r.:
a)   
Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach;
b)  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach;
c)   
Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;
d)  
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
e)   
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2013-2014.

Podczas posiedzeń poszczególne komisje wypracowały również swoje Plany Pracy na 2013 rok oraz zgłosiły propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2013 rok.


oprac. Agnieszka Raczyńska

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>