Strona Główna>>>

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu Sportowego "Astra" Leśniowice

      

       

        W dniu 12 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice obyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego „ASTRA” w Leśniowicach. Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu. Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którymi zostali: Pan Wiesław Radzięciak oraz Pani Monika Durko. W dalszej części spotkania rozpatrzono sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2008-2012 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2008-2012 i udzielono absolutorium Zarządowi Klubu. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Klubu.

Walne wybrało Zarządu Klubu, który na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu  ukonstytuował się w następującym składzie:

1.        Pan Jacek Stańkowski Prezes Zarządu,

2.        Pan Jarosław Smalej Wiceprezes Zarządu,

3.        Pani Justyna Oliwiak-Banaś Sekretarz Zarządu,

4.        Pan Piotr Lipiak Skarbnik Zarządu.

oraz Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się następująco:

1.        Pani Czesława Sulej  Przewodnicząca Komisji,

2.        Pan Grzegorz Skrzypa Wiceprzewodniczący Komisji,

3.        Pan Stanisław Drogomirecki Sekretarz Komisji.

 

            W dalszej części zebrania omówiono główne kierunki i  program działania Klubu na lata 2012-2016 i podjęto stosowną uchwałę.

            Po krótkiej dyskusji Pan Wiesław Radzięciak podziękował za wieloletnią współpracę z Klubem, deklarując wszelką pomoc nowemu prezesowi. Następnie glos zabrał Pan Jacek Stankowski, który w imieniu Zarządu podziękował za wybór i obdarzenie zaufaniem. Ma nadzieje, że obecny Zarząd podoła prowadzeniu Klubu i liczy na owocną współpracę w tym zakresie z ustępującym Prezesem, a także na dalszą współpracę Radą i Samorządem Gminy.

            Za miłą współpracę podziękowała również Pani Monika Durko mimo, krótkiego czasu pełnienia funkcji Sekretarza.

oprac. Monika Durko

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>