Strona Główna>>>

 

XVII sesja VI kadencji Rady Gminy


      

      


W dniu 15 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której słowami: „Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, złożyła Pani Monika Mazur, radna wybrana w wyborach uzupełniających do Rady Gminy z okręgu wyborczego Sielec.
    Podczas obrad
radni zapoznali się Informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice, która przedłożyła Pani Bernadeta Nowosielska Starszy Inspektor WIOŚ oraz Informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie nt. realizacji zadań oraz udzielanych formach pomocy osobom niepełnosprawnym, którą przedłożyła Pani Anna Waldowska Inspektor PCPR.
    Przedłożone zostały również: Informacją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. realizacji zadań oraz udzielanych formach pomocy osobom niepełnosprawnym i samotnym, Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok, Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz Informacją ze współpracy z sołectwami za 2012 rok.
    Radni podczas obrad rozpatrzyli również skargę złożoną przez Związki Zawodowe Nauczycielstwa Polskiego do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na działania Wójta Gminy Leśniowice.
    Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.;
  • podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
  • podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2013;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013;
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśniowice na 2013 rok.;
  • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;
  • przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej;
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rolniczą biogazownię na działce o nr ewidencyjnym 59/2 w obrębie Dębina w Gminie Leśniowice.

 

 

oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>