Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa Urzędu


      


W dniu 7 listopada 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady rozpatrzono: Informację ze współpracy gminy Leśniowice z Lokalną Grupą Działania Ziemi Chełmskiej za I półrocze 2012 r., Informację w sprawie przyjęcia nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na 2013 r., Informację z postępu prac planistycznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice., Informację z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2012 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych. (GOPS, SOK, GZK, GKRPA), Informację ze współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w 2012 r., Informację z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za III kwartały 2011 r., Informację z podejmowanych działań dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, Informację z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2012 r. dofinansowanych ze środków unii europejskiej oraz i innych źródeł zewnętrznych, Informację z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok.

            Ponadto zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe jednostek za III kwartał 2012 r oraz dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2013 r.

Na posiedzeniu wypracowane zostały również materiały pod XVII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 15 listopada 2012 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>