Strona Główna>>>

 

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy


      


        W dniu 29 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice, podczas których komisje dokonały analizy uchwał w sprawie:
              a)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2013 r.;
              b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na                     rok 2013;
              c)  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok;
             d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie                     Gminy Leśniowice na 2013 r.

Wszystkie projekty uchwał komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ponadto komisja socjalna na swoim posiedzeniu zapoznała z Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 oraz z Rocznym Programem Współpracy Gminy Leśniowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, pozytywnie je opiniując.

Komisja gospodarcza podczas swojego posiedzenia pozytywnie zaopiniowała propozycje zadań inwestycyjnych do budżetu gminy na 2013 r.

 

 oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>