Strona Główna>>>

 

I posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej


      

 

W dniu 10 października 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej w Sielcu, powołanej uchwałą Nr 6/2012 przez Gminną Komisję Wyborczą w Leśniowicach w dniu 5 października 2012 r. do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leśniowice, zarządzonych na dzień 21 października 2012 r. 

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.) zwołał pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej.

W dalszej części członkowie komisji dokonali wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępcy, podejmując uchwały w tej sprawie. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

1.      Adam Aleksander Dargiel – Przewodniczący komisji

2.      Anna Zofia Rzeszot – Zastępca Przewodniczącego

3.      Iwona Beata Korpul – członek komisji

4.      Mirosława Teresa Fornal – członek komisji

5.      Małgorzata Weronika Rzeszut - członek komisji

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy omówił zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji.

Następnie Pani Joanna Jabłońska Pełnomocnik wyborczy Wójta zapoznała członków komisji z zadaniami do dnia wyborów, w tym związanych z udziałem członków komisji w szkoleniach, przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy wyborczych, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów.

 

Kolejne posiedzenie ustalono na dzień 16 października 2012 r.

 

 

oprac. Joanna JabłońskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>