Numer ogłoszenia: 52867 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15664 - 2011 data 01.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, woj. lubelskie, tel. 082 5675494.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: