Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

 

     

 

W dniu 31 maja 2011 r. odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice, na których przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. Ponadto Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r. oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Komisja Gospodarcza zapoznała się z przebiegiem prac planistycznych dotyczących zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice oraz Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XVI/102/08 w sprawie przystąpienia Gminy Leśniowice do realizacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Leśniowice oraz ponoszenia kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Komisja Socjalna zapoznała się Informacją z realizacji uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla młodzieży szkolnej, Informacją Dyrektorów szkół w zakresie potrzeb remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 oraz Informacją na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>