Strona Główna>>>

 

IV Sesja

IV Kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

       W dniu 17 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się IV obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Zbigniew Grochmal Komendant  Miejski  Policji  w  Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach i Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Zabierając głos Komendant Miejski  Policji  w  Chełmie przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice za 2010 r. W swoim wystąpieniu Komendant omówił sprawy dotyczące reorganizacji policji powiatu chełmskiego, która objęła likwidację Posterunku Policji w Leśniowicach. W nowej strukturze organizacyjnej gminę Leśniowice obsługuje Posterunek Policji w Żmudzi, który swym zasięgiem działania obejmuje jednocześnie gminę Żmudź, Wojsławice i Białopole. Omawiany temat wzbudził duże zainteresowanie wśród radnych i sołtysów. Na zakończenie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który wyraził swoje niezadowolenie  z powodu likwidacji Posterunku Policji w Leśniowicach.

Po wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz Sekretarz złożyli komendantowi z okazji imienin serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.    

W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Leśniowice przedłożył Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/171/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice za rok 2010.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdania za 2010 rok oraz plany pracy na 2011 rok:

Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Komunalnego, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:


a)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśniowice na 2011 rok;

b)      przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2012;

c)      przyjęcie Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011-2014.

d)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;

e)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;

f)        przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej;

g)       zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Leśniowice na lata 2011-2015;

h)       nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


    oprac. Agnieszka Raczyńska


    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

    Strona Główna>>>