Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Leśniowice

 

       


W dniu 10 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia Komisja Socjalna zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XXIV/171/09 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na terenie gminy Leśniowice na 2010 r., a także ze sprawozdaniami za 2010 r. i planami pracy na 2011 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za lata 2009-2010 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2012.

Podczas posiedzenia Komisja Gospodarcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za 2010 r. oraz plan pracy na 2011 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach. Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała również Program budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych do pól na lata 2011 – 2014.


    oprac. Agnieszka Raczyńska


    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

    Strona Główna>>>