Strona Główna>>>

 

IX Sesja VI kadencji Rady Gminy

 

 

     W dniu 24 listopada 2011 r. odbyło się IX posiedzenie Sesji Rady Gminy Leśniowice podczas, którego radni zapoznali się z Informacją z przebiegu kampanii i wyników wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz z Informacją z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2010 rok i I półrocze 2011 roku. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

       1) zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.;
2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;
3)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2012;
4)
podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 r.;
5)
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2012 r.
6)
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
7) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Leśniowice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Radni rozpatrzyli również wniosek o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., przychylając się pozytywnie do złożonego wniosku.
            Ponadto podczas obrad Pan Robert Kot przedstawiciel firmy Builder Broker z Lublina poinformował radnych o możliwości pozyskania dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych jak również o kompleksowej obsłudze przez firmę w zakresie: pomocy i doradztwa w pozyskiwaniu środków na inwestycje ekologiczne, opracowania projektów i dokumentacji technicznej oraz sprzedaży, dostaw i instalacji urządzeń. 

oprac. Agnieszka Raczyńska

    


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>