Strona Główna>>>

 

VIII sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice

 

 

     


W dniu 27 października 2011 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VIII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik Prezes Lokalnej Grupy Działania w Chełmie, Pani Joanna Pracownik Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania, Pan Jan Augustynek młodszy aspirant Posterunku Policji w Żmudzi, Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Podczas obrad rozpatrzone zostały: Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011, Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2010 r. oraz Informacja ze współdziałania z Lokalną Grupą Działania „Ziemi Chełmskiej”, którą przedłożyła Pani Beata Juśkiewicz-Bartnik Prezes LGD, omawiając strukturę LGD, cele działania a także operacje realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz budżet na lata 2009-2015. Ponadto Pani Juśkiewicz zachęcała radnych do współpracy ze stowarzyszeniem poprzez składanie wniosków na „Małe Projekty”, „Odnowę i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  

W dalszej części obrad przedłożone zostało Sprawozdanie Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015 a następnie przeprowadzono głosowanie tajne, w którym na ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu radni wybrali Pana Zbigniewa Kozińskiego zam. Rakołupy, a na ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Panią Teresę Prokop zam. Horodysko.

Ponadto radni  podjęli  uchwały w sprawie:
a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Leśniowice na rok 2012,
b)  uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Rakołupy.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>