Strona Główna>>>

 

Obrady VII sesji VI kadencji Rady Gminy

 

 

     


 

    W dniu 22 września 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady VII sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Sławomir Dzieńkowski Kierownik Posterunku Policji w Żmudzi, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Elżbieta Głuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Dorota Elsheikh Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Podczas obrad przedłożone zostały: Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, Informacja z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 r. oraz Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:
        a)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;
        b)      zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014;
        c)      ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych

            i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Leśniowice;
        d)     ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Leśniowice miejsc sprzedaży i podawania napojów                            alkoholowych;
        e)      ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

            (z piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży;
        f)       wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leśniowice do uczestnictwa w charakterze lidera w projekcie pn.                 „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym” realizowanego

            w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój                         Turystyki;
        g)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu;
        h)      wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Leśniowice do uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa systemu                 bezpieczeństwa ekologicznego w pasie przygranicznym Polski i Ukrainy” realizowanego w ramach Programu             Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze                 przygranicznym.

        Radni i sołtysi zgłosili również wnioski i interpelacje, które Wójt przyjął do realizacji. Wnioski dotyczyły głównie porządku i bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych oraz  pobieranych opłat od rolników z  Agencji Nasiennej.oprac. Agnieszka Raczyńska


        


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>