Strona Główna>>>

 

Odbiór inwestycji "Odnowa Centrum Leśniowic"


                

W dniu 25 lipca 2011 r. dokonano odbioru końcowego prac na zadaniu inwestycyjnym: pt. „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”.

Obioru inwestycji dokonała powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Leśniowice komisja w składzie:

- Mirosław Kusik - Przewodniczący Komisji

- Jacek Sobczuk – członek Komisji

- Maria Sadurska – członek Komisji

 

W odbiorze uczestniczyli również:

- Wiesław Radzięciak – Wójt Gminy Leśniowice

- Franciszek Dobruk – Inspektor Nadzoru

- Władysław Suchowierski- Pełnomocnik firmy Legato Sp. z.o.o z Lublina, wykonawca inwestycji.

Na realizację w/w inwestycji w ramach projektu pn. „Odnowa centrum Leśniowic w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych”., Gmina Leśniowice uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Leśniowice poprzez przebudowę chodników i zatok postojowych.

Zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego w ramach zaplanowanej operacji położono:

- 1 847,60 m2 chodników,

- 695 m2 zatok postojowych,

- 1218 m2 zjazdów,

oraz wykonano prace wykończeniowe na powierzchni 0,147 ha.

 

Wartość zrealizowanego zadania zamknęła się kwotą w wysokości 689 721, 50 zł. Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Gminą Leśniowice a Samorządem Województwa Lubelskiego, 75% wartości kosztów kwalifikowanych ujętych w projekcie zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW.

 

 

 

 

 oprac. Maria SadurskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>