Strona Główna>>>

 

V Sesja Rady Gminy Leśniowice

 
 

    

W dniu 16 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady V sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Agnieszka Lis Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, Pan Marek Bedliński Kierownik Sekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach oraz Pan Stanisław Miś  Aspirant Posterunku Policji w Żmudzi. W sesji udział wzięła również Pani Beata Mazurek Poseł na Sejm RP.

Podczas obrad Pani Agnieszka Lis przedłożyła Informację na temat sytuacji epizodycznej na terenie Gminy Leśniowic. Pan Marek Bedliński przedłożył Informację z realizacji zadań Starostwa Powiatowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg i realizacji inwestycji drogowych w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.

Ponadto podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśniowice za 2010 r., podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Leśniowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2010; 

Podjęte zostały również uchwały w sprawie:

- powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2011-2014;

-  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2014;

- zmian w budżecie gminy na 2011 r.;

- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśniowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku bieżącego;

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.;

- w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej w miejscowości Sielec;

- zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Leśniowice.
oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>