Leśniowice: Udzielenie kredytu długoterminowego
Numer ogłoszenia: 179615 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leśniowice , Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, woj. lubelskie, tel. 082 5675494.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Leśniowice w kwocie 2 100 000,00 zł Okres kredytowania będzie wynosił 8 lat (2010 - 2018) Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,63 % z dnia 6 lipca 2010 r. oraz przyjąć stałą marżę dla całego okresu kredytowania. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski 2. Spłaty rat dokonywane będą w terminach kwartalnych poczynając od 31.03.2011 r. do 30.09.2018 r.. Pierwsza spłata raty w miesiącu marcu 2011 r. wynosić będzie 600 000,00 zł, natomiast kolejne raty (30 rat) spłacane będą w wysokości 50 000,00 zł. 3. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M średniomiesięczny z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy plus marża banku. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i kwot poszczególnych transz wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej spłaty. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco 8. Zamawiający wymaga naliczania odsetek od kwoty faktycznego zadłużenia i naliczania na koniec każdego miesiąca począwszy od 16.08.2010 r. według zmiennej stopy procentowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zezwolenia Prezesa NBP na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikającej z art. 177 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dla banków utworzonych po 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r. (statut banku).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesniowice.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leśniowice 21A 22-122 Leśniowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2010 godzina 10:50, miejsce: Urząd Gminy Leśniowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie