Strona Główna>>>

 

XXVIII Sesja Rady Gminy

 

       
 

W dniu 8 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXVIII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli: Pan Wiesław Pawluk Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Pan Wojciech Jabłoński aspirant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Pan Marek Tokarczuk p.o. Kierownika Posterunku Policji w Leśniowicach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych.

Podczas obrad Komendant Miejskiej Policji w Chełmie przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leśniowice w 2009 r. i I kwartale 2010 r. Poinformował również o zmianach kadrowych Posterunku Policji w Leśniowicach.

W związku z awansem i przejściem do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie Pana Wojciecha Jabłońskiego, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy wraz z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy w imieniu Samorządu Gminy Leśniowice złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz gminnej społeczności jako Kierownika Posterunku Policji w Leśniowicach, życząc wszystkiego najlepszego w nowym miejscu pracy, a w życiu osobistym i rodzinnym wszelkiej pomyślności.

Obecnie obowiązki Kierownika Posterunku Policji Leśniowicach pełni Pan Marek Tokarczuk.

W dalszej części sesji przedłożone zostało Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVII/84/04 Rady Gminy Leśniowice z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Leśniowice” oraz informacja z realizacji Uchwały Nr IV/16/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy za 2009 r.

W punkcie 6 obrad Radni Rady Gminy podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. W związku ze zmianą normy przedstawicielstw na mandat, która wynika ze zmiany liczby mieszkańców gminy na podstawie, której wylicza się normę przedstawicielstwa, zaszła konieczność dokonania zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Podstawą prawną jest art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego.


Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2010;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Leśniowic na lata 2010 - 2015”;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sielec na lata 2010 - 2015”;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rakołupy na lata 2010 - 2015”;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kumów Plebański na lata 2010 - 2015 ”;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leśniowice do uczestnictwa w charakterze lidera w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Leśniowice i Kraśniczyn” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;
  7. w sprawie współdziałania z gminą Cyców, Kraśniczyn, Puchaczów, Sosnowica, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź przy realizacji partnerskiego projektu pn. „Energia słoneczna elementem ekologicznego wykorzystania naturalnych uwarunkowań gminy Cyców, Kraśniczyn, Leśniowice, Sosnowica, Wierzbica,Wojsławice, Żmudź, Puchaczów,” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4” „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>