Strona Główna>>>

 

XXVII Sesja Rady Gminy

 

     
 

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XXVII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył Pan Wiesław Gumiela

Kierownik Oddziału Regionalnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, który przedłożył informację z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Podczas obrad radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśniowice za 2009 r., podejmując uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały uchwały w sprawie:

a) likwidacji Szkoły Filialnej w Kumowie Majorackim;

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich obwodów;

c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2010;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśniowice.

e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leśniowice do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;

f) w sprawie współdziałania z gminą Białopole, Cyców, Kraśniczyn, Puchaczów, Sosnowica, Uchanie, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź przy realizacji partnerskiego projektu pn. „Energia słoneczna w gminach Białopole, Cyców, Kraśniczyn, Leśniowice, Puchaczów, Sosnowica, Uchanie, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.4” „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

g) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

h) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>