Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice

 

     

 

W dniu 13 kwietnia 2010 r. odbyły się posiedzenia Komisji Socjalnej, Gospodarczej i Rewizyjnej. Podczas posiedzenia komisje przyjęły sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. opiniując je pozytywnie. Ponadto Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok oraz wniosku skierowanego do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Komisja Socjalna i Gospodarcza zapoznała się z Informacją z realizacji Uchwały Nr XXV/142/05 Rady Gminy Leśniowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2005 – 2010 oraz omówiły projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśniowice.

         


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>