Strona Główna>>>

 

XXVI Sesja Rady Gminy

 

        
 

W dniu 11 marca 2010 r. odbyły się XXVI obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, w której uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Anna Mazurek Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmie, Pan Wojciech Jabłoński Kierownik Posterunku Policji w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Zabierając głos Pani Anna Mazurek przedłożyła informację z zakresu wykonywanych zadań na rzecz rolników w 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Leśniowice.

W wystąpieniu swoim zachęcała do korzystania z usług świadczonych przez zespół doradztwa. Radni i sołtysi korzystając z obecności na sesji Pani Kierownik zadawali wiele pytań dotyczących sposobu wypełniania wniosków oraz odpłatności za świadczone usługi przez zespół doradztwa.

Następnie radni przyjęli sprawozdania za 2009 r. i plany pracy na 2010 r. Rady Gminy Leśniowice, Komisji Socjalnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej a także jednostek podległych:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,

- Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach wraz ze sprawozdaniem z realizacji kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,

- Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach,

- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśniowice na 2010 rok;

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2010;

c) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kumów Plebański”;

d) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rakołupy Duże”;

e) zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sielec”;

f) przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej;

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach;

h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leśniowice.

W ostatnim punkcie obrad sesji, dyskutowano o zamierzeniach Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Leśniowicach.

W związku z tą sprawą Wójt Gminy poinformował radnych, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wystosował protest przeciwko tym działaniom, który przekazał Posłom na Sejm RP z naszego okręgu, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantowi Głównemu Policji w Warszawie.

W wyniku dyskusji radni i sołtysi złożyli podpisy pod protestem przeciwko likwidacji Posterunku Policji w Leśniowicach.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>