Strona Główna>>>

 

III Sesja Rady Gminy Leśniowice

 
 
    


W dniu 30 grudnia 2010 r. odbyła się III sesja VI kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył st. kpt. mgr inż. Pan Janusz Andrzejuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, który przedłożył informację z zakresu zadań realizowanych przez komendę ze szczególnym uwzględnieniem gminy Leśniowice. Ponadto informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przedłożył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas obrad radni przyjęli Plan Pracy Rady Gminy oraz Plany Pracy Komisji Rewizyjnej, Socjalnej i Gospodarczej na rok 2011.

            Na omawianej sesji podjęto uchwały w sprawie:

  1. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014;

  2. przyjęcia Budżetu Gminy na 2011 rok;

  3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Leśniowice na rok 2011;

  4. ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej 15/2 w obrębie Kumów Majoracki;

  5. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Leśniowice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
     


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>