Strona Główna>>>

 

XXXI Sesja Rady Gminy


      

 

 

             W dniu 8 listopada 2010 r. odbyło się XXXI posiedzenie Sesji Rady Gminy Leśniowice podczas, którego przedłożone zostało Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2006 – 2010 r. oraz Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalnej i Komisji Gospodarczej za lata 2006 – 2010. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z: Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szklonym 2009/2010, Sprawozdaniem z realizacji „Programu funkcjonowania oświaty w gminie Leśniowice za lata 2004 – 2009” oraz Informacją z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 r. Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Leśniowice. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.;

b) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

c) przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśniowice na lata 2010 – 2032;

d)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Leśniowice na 2011 rok.;

e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011;    

f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2011.

Radni rozpatrzyli również wniosek o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r. oraz wniosek o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przychylając się pozytywnie do złożonych wniosków.

            Na zakończenie obrad Prezes PSL w Leśniowicach Pan Czesław Michalczuk, Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice Pan Stanisław Drogomirecki oraz Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak podziękowali radnym za dobrą i miłą współpracę podczas V kadencji Rady Gminy Leśniowice.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>