Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Socjalnej

  

 

W dniu 5 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, na którym komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu funkcjonowania oświaty w gminie Leśniowice za lata 2004 – 2009” oraz Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szklonym 2009/2010. Ponadto komisja zapoznała się Sprawozdaniem z Pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2006 – 2010 r. oraz wypracowała swoje sprawozdanie z pracy za lata 2006 – 2010. Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Leśniowice na rok 2011;
b)  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych nas rok 2011
c)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice
na rok 2011.

Komisja zapoznała się również z wnioskiem Wójta Gminy Leśniowice o odstąpieniu podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r. oraz wnioskiem o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Socjalna pozytywnie przychyliła się do złożonych wniosków.


 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>