Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  

W dniu 5 listopada 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leśniowice, Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z Pracy Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2006 – 2010 r. oraz wypracowała swoje sprawozdanie z pracy za lata 2006 – 2010. Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Leśniowice na rok 2011;
b)  
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych nas rok 2011;
c)  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśniowice na rok 2011.

Komisja rozpatrzyła również wniosek Wójta Gminy Leśniowice o odstąpieniu podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r. oraz wnioskiem o odstąpieniu podjęcia chwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Komisja postanowiła pozytywnie przychylić się do przedłożonych wniosków przez Wójta.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>